Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesanci mogą zgłaszać się do

Komendanta Powiatowego Policji w Olecku

który jest właściwy do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Olecku ( 228 k.p.a )

w każdy poniedziałek w godz. 15.00 -16.00

od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 11.00

lub

Specjalisty Zespołu Dyscyplinarnego Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Olecku

u którego można złożyć skargę osobiście do protokołu od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00 pokój nr 10

bądź

przesłać skargę/wniosek pocztą na adres :

Komenda Powiatowa Policji w Olecku

ul. Zamkowa 1, 19-400 Olecko

faksem na nr 47 7353 205

lub na adres internetowy:

komendant@olecko.ol.policja.gov.pl

w nagłych przypadkach osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnym KPP w Olecku nr tel 47 7353 200.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do:

 Rzecznika Praw  Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa Przyjęcia Interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 infolinia: 800 676 676.

 Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku województwa warmińsko-mazurskiego ul. Chmielna 54/57 80 -748 Gdańsk sekretariat (+ 48) 58 764 73 02 fax (+ 48) 58 764 73 03 Przyjęcia interesantów: telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00 Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Rozpatrywanie skargi/wniosku

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 k.p.a. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie. Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 k.p.a., jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 k.p.a. nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

 

WAŻNE:

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.

 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.

 Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca. Data wpływu skargi do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.

 W przypadku niezałatwienia sprawy(skargi/wniosku) w terminie organ właściwy do jej załatwienia ma obowiązek zawiadomić o tym osobę wnoszącą skargę/wniosek, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczynę zwłoki.

 W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się osobę wnoszącą

skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków, w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

 W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia - może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 144 44.

Ochrona prawna osoby składającej skargę

 Art. 225 § 1 k.p.a. przewiduje ochronę prawną osoby składającej skargę/wniosek.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE: Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek, w związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje. Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby – niekoniecznie policjanta – może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 k.k.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Powiatowa Policji
w Olecku przy ul. Zamkowa 1, 19-40 Olecko , telefon 47 7353 200, faks 47 7353 205.

2.  Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Olecku wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 47 7353 227, faks 47 7353 215 , e-mail iod.kpp@ol.olecko.ol.policjagov.pl.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4.   Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający z Działu VIII Ustawy z dnia  144. czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

5.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Olecku będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają. przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

8.    Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania8. lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.

9.  Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,9. jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.

11.  Dane osobowe przetwarzane w KPP w Olecku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie11 podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Powrót na górę strony