Dostępność

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Olecku

Komenda Powiatowa Policji w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Olecku – https://olecko.policja.gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 25.10.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2022

Strona internetowa  http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak etykiet lub instrukcji – 1 przypadek

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 1 przypadek

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,34 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 73 532 80, e-mail: pawel.wisniewski@olecko.ol.policja.gov.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr telefonu 47 73 532 25, e-mail: marta.zurawlew@olecko.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Olecku,

ul. Zamkowa 1

19-400 Olecko

tel. 47 73 532 00

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Olecku możliwy jest od ulicy Zamkowej. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Powiatowa  Policji w Olecku, umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Obok schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. W holu głównym, na wprost wejścia, znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki. Funkcjonariusze dyżurni jednostki nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia głównego, przy portierni, znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej jak i schodołaza.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym, na końcu lewego skrzydła holu głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/19093,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Olecku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panem Leszkiem Jankowski, tel. 47 73 532 19, e-mail: leszek.jankowski@olecko.ol.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony