DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Komunikaty

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI                    

 


 

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji
województwa warmińsko-mazurskiego oraz
komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ:

 

 • 23 maja 2017 r.          - 17 osób,
 • 22 sierpnia 2017 r.     - 30 osób,
 • 12 grudnia 2017 r.      - 86 osób.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Olsztynie (należy wskazać jednostkę Policji),

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru
i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki, środy i czwartki
w godz. 9.00-14.00
/adres: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, numer telefonu
(89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, numer faksu (89) 522 44 05/

 

Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:

 

Etap postępowania

maksymalna liczba punktów  możliwych do uzyskania

Test wiedzy

40

Test sprawności fizycznej

60

Test psychologiczny

60

Rozmowa kwalifikacyjna

 60

 

 

Ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)

8

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione wyżej

6

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)

4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

2

 

 

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”.

2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko-
  -mazurska.policja.gov.pl)
 • w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 – z późn. zm.)

 

Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się  przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia  procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich i powiatowych oraz oddziału prewencji Policji na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.