Zostań policjantem! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań policjantem!

Praca Policjanta nie jest łatwa. To mnóstwo wyrzeczeń, wymagań i samodyscypliny. To praca dla tych, którzy umieją trzymać "nerwy na wodzy", mają nieposzlakowaną opinię i ambicję, by służyć w ponad stutysięcznej formacji, która na co dzień pilnuje porządku i prawa w kraju.

Tak więc, jeżeli czujesz się na siłach, możesz spróbować…

Służbę w Policji może pełnić:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

-  korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Co zrobić?

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć następujące dokumenty:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie (należy wskazać jednostkę Policji),

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

- dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

- książeczkę wojskową (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

- w poniedziałki w godz. 08:30 do 17:30

- od wtorku do piątku w godz. od 08:30 do 14:30

pod adresem 10-575 Olsztyn Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro

numer telefonu  (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406 numer faksu (89) 522 44 05, e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

 

Terminy przyjęć do służby w Policji n terenie województwa warmińsko – mazurskiego  na rok 2019:

7 marca, 21 maja, 16 lipca, 12 września, 7 listopada, 30 grudnia.

 

Zachęcamy także do odwiedzenia zakładki

 http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/30101,Jak-zostac-policjantempracownikiem-policji.html

w celu zapoznania się ze szczegółowymi wymogami naboru do służby.